Git设置全局和项目的用户名和邮箱

Git设置全局和项目的用户名和邮箱

六月 18, 2016

设置全局的用户名和邮箱

1
2
$ git config --global user.name "丁同学"
$ git config --global user.email "ding@gmail.com"

设置项目的独立用户名和邮箱

可能你多个项目需要用到不同的邮箱或用户名,则需要设置独立的用户名和邮箱

1
2
$ git config user.name "丁同学"
$ git config user.email "ding@gmail.com"